ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Pre-Sales Support

All questions for the non-existing clients can be entered here.

 Transfer Support

All questions, inquiries and issues relating to transfering your service between clients. Changing your server location and other transfer related questions can be entered here.